Asiointi ja lomakkeet

Kopiointimaksut ja sähköinen asiointi

Tuomiokapituli perii valokopioista ja tulosteista maksuna 0,50 euroa sivulta ja tilauksesta tehdyistä selvityksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista 60,00 euroa alkavalta tunnilta.

_________

Asiakirjoja toivotaan toimitettavan tuomiokapituliin ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisesti asiakirjat toimitetaan aina tuomiokapitulin viralliseen sähköpostiin kuopio.tuomiokapituli@evl.fi. Asiakirjoja ei tule toimittaa asian esittelijälle tai muille tuomiokapitulin viranhaltijoiden sähköposteihin. Asiakirjat voi lähettää myös postitse osoitteella Kuninkaankatu 22 A 3 krs, 70100 Kuopio tai tuoda tuomiokapituliin viraston aukioloaikana (arkisin klo 9-15).

 

 

Lue tarkemmat ohjeet

Avustukset ja apurahat

Koulutusavustus

Koulutusavustusohje 

Koulutusavustushakemus (doc)

Kehittämisavustus

Ohjeet kehittämisavustuksen hakemiseen (pdf)

Kehittamisavustushakemus (doc)

Kehittamisavustushakemus (pdf)

Taloudellinen avustaminen

Hakemuslomake (Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahasto)

Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonian virkaan vihkiminen

Anomus diakonian virkaanvihkimiseksi (docx)

Diakonian virkaan vihkiminen 2025

 

 

Kirkkoherran  vuosilomahakemus ja vapaa-aikasuunnitelma

Hallinnon ja talouden ohjeistus

Talouden ohjeistus

Työelämään liittyvä ohjeistus

Nimikirja

Tuomiokapitulissa pidetään nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulin henkilöstöstä.

Nimikirjaan merkittävien tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan, mitä nimikirjalaissa on säädetty. Kirkkohallitus antaa tarvittaessa nimikirjaa koskevia ohjeita.

Pappien osalta nimikirja laaditaan pappisvihkimyksen jälkeen. Muista hiippakunnista Kuopion hiippakuntaan siirtyvien pappien nimikirjat toimitetaan viran puolesta tuomiokapituliin. Samoin Kuopion hiippakunnasta toiseen hiippakuntaan siirtyvien pappien nimikirjat toimitetaan viran puolesta asianomaisen hiippakunnan tuomiokapituliin.

Henkilö on velvollinen antamaan tuomiokapitulille nimikirjaan tehtäviä merkintöjä varten tarvittavat tiedot ja ilmoittamaan niiden muuttumisesta. Henkilön on osoitettava antamiensa tietojen oikeellisuus alkuperäisillä asiakirjoilla, virallisesti oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä taikka muulla luotettavalla selvityksellä.

Tuomiokapitulissa merkitään viran puolesta nimikirjaan tuomiokapitulin päätöksillä annetut virkanimitykset ja virkamääräykset. Jos henkilön virka- tai työsuhde ei perustu tuomiokapitulin päätökseen (esimerkiksi valtion, kunnan tai yksityisen palveluksessa olevat) hänen on itse huolehdittava virka- ja työsuhteen ilmoittamisesta nimikirjaan merkittäväksi.

Koulutuksista viran puolesta nimikirjaan merkitään pastoraalitutkinnot, ylemmät pastoraalitutkinnot ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnot. Muiden koulutuksien osalta henkilön on itsensä huolehdittava koulutuksen ilmoittamisesta nimikirjaan merkittäväksi.

Kaikkea koulutusta ei merkitä nimikirjaan. Tuomiokapitulin notaari antaa pyydettäessä tietoja nimikirjaan merkittävästä koulutuksesta.

Jokaisella on oikeus pyytää kopio tai ote omasta nimikirjastaan siihen merkittyjen tietojen tarkistamiseksi.

Pyydettäessä tietoja nimikirjasta on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus merkitään otteeseen.

Lisätietoa nimikirja-asioista voit kysyä notaarilta

Avustukset ja apurahat

Kuopion tuomiokapituli hallinnoi kahta rahastoa, joista voi hakea apurahoja. Reino Ylösen muistorahastosta myönnetään apurahoja diakonian tavoitteita toteuttavan kansainvälisen vuorovaikutuksen edistämiseen ja teologian maisterin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden jatko-opintojen, diakoniaa sekä sen ohessa myös muita tutkimusaiheita koskevan tieteellisen tutkimustyön tukemiseen Kuopion hiippakunnassa.

Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastosta jaetaan kirkon diakonian palvelukseen opiskeleville ja diakoniatyötä tekeville opinto- ja apurahoja. Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastosta myös seurakunnat voivat anoa avustuksia diakonisiin tarkoituksiin.

Taloudellinen avustaminen on osa diakonian auttamista.  Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti – vahvistetaan elämän- ja talouden hallintaa sekä tuetaan häntä saamaan lakisääteiset ja muut yhteiskunnan palvelut ja etuudet. Taloudellinen avustaminen on osa kokonaisvaltaista auttamistyötä, jossa taloudellinen ja/tai materiaalinen tuki on pääsääntöisesti kertaluontoista kriisiapua. Diakonian taloudellinen apu on aina harkinnanvaraista ja viimesijaista.

Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahaston  avustushakemus

Tuomiokapituli myöntää koulutusavustuksia kirkon henkilöstölle sekä kehittämisavustuksia seurakuntien yhteisiin hankkeisiin.