Asiointi ja lomakkeet

Sähköinen asiointi

Asiakirjoja toivotaan toimitettavan tuomiokapituliin ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisesti asiakirjat toimitetaan aina tuomiokapitulin viralliseen sähköpostiosoitteeseen kuopio.tuomiokapituli@evl.fi. Asiakirjoja ei tule toimittaa asian esittelijälle tai muille tuomiokapitulin viranhaltijoille henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Asiakirjat voi lähettää myös postitse osoitteella PL 42, 70101 Kuopio tai tuoda tuomiokapituliin viraston aukioloaikana (arkisin klo 9-15).

Lue tarkemmat ohjeet

Avustukset ja apurahat

Kirkkoherran vuosiloma- ja vapaa-aikasuunnitelma

Kirkkoherran vuosilomaesitys (docx)
tallenna lomake ensin tietokoneellesi

Vapaaaikasuunnitelma (docx)
tallenna lomake ensin tietokoneellesi

Säästövapaasopimus (pdf)
Säästövapaasopimus (doc)

Hallinnon ja talouden ohjeistus

Talouden ohjeistus

Työelämään liittyvä ohjeistus

Nimikirja

Tuomiokapitulissa pidetään nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulissa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Nimikirjaan merkittävien tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan, mitä nimikirjalaissa on säädetty. Kirkkohallitus antaa tarvittaessa nimikirjaa koskevia ohjeita.

Pappien osalta nimikirja laaditaan pappisvihkimyksen yhteydessä. Muista hiippakunnista Kuopion hiippakuntaan siirtyvien pappien nimikirjat toimitetaan viran puolesta tuomiokapituliin. Samoin Kuopion hiippakunnasta johonkin toiseen hiippakuntaan siirtyvien pappien nimikirjat toimitetaan viran puolesta asianomaisen hiippakunnan tuomiokapituliin.

Henkilö on velvollinen antamaan tuomiokapitulille nimikirjaan tehtäviä merkintöjä varten tarvittavat tiedot ja ilmoittamaan niiden muuttumisesta. Henkilön on osoitettava antamiensa tietojen paikkansapitävyys alkuperäisillä asiakirjoilla, virallisesti oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä taikka muulla luotettavalla selvityksellä.

Tuomiokapitulissa merkitään viran puolesta nimikirjaan tuomiokapitulin päätöksillä annetut virkanimitykset ja virkamääräykset. Jos henkilön virka- tai työsuhde ei perustu tuomiokapitulin päätökseen (esimerkiksi valtion, kunnan tai yksityisen palveluksessa olevat) hänen on itse huolehdittava virka- ja työsuhteen ilmoittamisesta nimikirjaan merkittäväksi.

Koulutuksista viran puolesta nimikirjaan merkitään pastoraalitutkinnot, ylemmät pastoraalitutkinnot ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnot. Muiden koulutuksien osalta henkilön on itsensä huolehdittava koulutuksen ilmoittamisesta nimikirjaan merkittäväksi.

Kaikkea koulutusta ei merkitä nimikirjaan. Siihen merkitään vuonna 1999 annetussa kirkon nimikirjaohjeessa mainittu koulutus. Tuomiokapitulin notaari antaa pyydettäessä tietoja nimikirjaan merkittävästä koulutuksesta.

Jokaisella on oikeus pyytää jäljennös omasta nimikirjastaan siihen merkittyjen tietojen tarkistamiseksi.

Pyydettäessä tietoja nimikirjasta on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus merkitään nimikirjanotteeseen.

Lisätietoa nimikirja-asioista voit kysyä notaarilta

Avustukset ja apurahat

Kuopion tuomiokapituli hallinnoi kahta rahastoa, jotka myöntävät apurahoja. Reino Ylösen muistorahastosta myönnetään apurahoja diakonian tavoitteita toteuttavan kansainvälisen vuorovaikutuksen edistämiseen ja teologian maisterin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden jatko-opintojen, diakoniaa sekä sen ohessa myös muita tutkimusaiheita koskevan tieteellisen tutkimustyön tukemiseen Kuopion hiippakunnassa.

Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastosta jaetaan kirkon diakonian palvelukseen opiskeleville ja diakoniatyössä jo toimiville opinto- ja apurahoja. Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastosta myös seurakunnat voivat anoa avustuksia diakonian tarpeisiin.

Lisäksi tuomiokapituli myöntää koulutusavustuksia kirkon henkilöstölle sekä kehittämisavustuksia seurakuntien yhteishankkeisiin.