Yksityiskohta Joensuun kirkon sisältä

Tukea työhön

Koulutus ja kehittäminen

Hiippakunnan sihteeristö edistää kirkon tehtävää järjestämällä koulutusta, kehittämällä seurakuntien toiminnan sisältöä ja seurakuntia työyhteisöinä sekä pitää yllä yhteyksiä hiippakunnan kannalta merkittäviin tahoihin. Sihteeristön työtä johtaa hiippakuntadekaani.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa koulutusta, jonka tavoitteena on pitää yllä ja parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään

Työyhteisöjen kehittäminen

Koulutusaineistot

Hengellinen ohjaus ja retriitit

Hengellinen matkakumppanuus

Hengellisen ohjauksen, matkakumppanuuden tavoitteena on auttaa matkakumppania tunnistamaan Jumalan puhuttelu elämässään ja vastaamaan siihen. Matkakumppanuus on usein vuosia kestävä matka, joka voi olla henkilökohtaista opastusta tai tasavertaista toinen toisensa tukemista sekä ryhmässä tapahtuvaa kumppanuutta tai ohjausta. Todellinen ohjaaja matkakumppanuudessa on Pyhä Henki.

Kuopion hiippakunta on järjestänyt vuodesta 2000 lähtien hengellisen matkakumppanuuden kursseja kirkon työntekijöille.

Retriitit

Hiljaisuuden retriitit kestävät 3-4 päivää. Retriitin päiväohjelmaan kuuluvat tavallisesti ehtoollisen vietto, hetkirukoukset sekä ohjattu hiljainen rukoushetki ja lyhyt virikepuhe. Osanottajat sitoutuvat keskinäiseen hiljaisuuteen. Tärkeitä retriitin elementtejä ovat myös yhteiset ateriat sekä liik­kuminen luonnossa.

Ignatiaanisessa ja henkilökohtaisesti ohjatussa retriitissä retriittivieras tapaa päivittäin ohjaajansa.

Arkipäivän retriitti l. kotiretriitti tarkoittaa hengellisen ohjauksen prosessia, jossa tapaamisia ohjaajan kanssa on 8-12 sopimuksesta ja tapaamistiheydestä riippuen. Tapaamisten teemana on tiettyjen raamatunkohtien peilaaminen retriittivieraan omaan elämään.

Muu hiljaisuuden viljely kattaa teemaretriitit ja lyhyet hiljaisuuden viljelyn muodot kuten hiljaisuuden päivät.

Lisätietoja hengellisestä matkakumppanuudesta ja retriiteistä diakoniasta vastaavalta hiippakuntasihteeriltä.

Lisätietoja hiljaisuuden retriiteistä: Hiljaisuuden ystävät ry

Henkinen huolto

Kuopion hiippakunnan alueella toimii kolme henkisen huollon (HeHu) ryhmää: Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. HeHu-ryhmät toimivat tarvittaessa myös toistensa tukena.

Oheista hiippakunnallista HeHu-opasta täydentävät HeHu-ryhmien omien toimintamallien ja käytäntöjen mukaiset erityisohjeet.

Kirkon henkinen huolto Kuopion hiippakunnassa (pdf) HeHu-koordinaattoreiden yhteystiedot

kirkon henkinen huolto kuopion hiippakunnassa kansikuva

Viestintä

Kirkon viestinnän tavoitteena on rakentaa vuorovaikutusta ja tukea ihmisten hengellistä elämää. Erityisesti viestintään erikoistuneiden työntekijöiden lisäksi jokainen kirkon työntekijä on omassa tehtävässään viestijä. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien seurakuntalaisten tavoittamiseksi viestinnässä käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä.

Aineistoja seurakuntien viestinnän tueksi:

Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan yhteisön keskinäistä keskustelua, työn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää viestintää. Toimiva sisäinen viestintä on keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

Seurakunnan sisäisen viestinnän piiriin kuuluu myös muita kuin työntekijöitä, esimerkiksi luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.

Kriisiviestintä

Seurakunnan kriisiviestintäsuunnitelma on osa valmiussuunnitelmaa, joka toimitetaan tuomiokapituliin kahden vuoden välein.

Kirkon viestintään kannattaa olla yhteydessä, jos seurakunnassa on kriisitilanne tai sellaisen uhka. Kirkon viestintä hoitaa kirkon valtakunnallista kriisiviestintää ja konsultoi seurakuntia paikallisissa kriiseissä.

Ympäristötyö nousee kirkon perustasta

Raamatun sanoman ytimessä on Jumala, joka on luonut kaiken hyväksi ja pitää luomaansa yllä. Ihmisen osa on kiittää Jumalaa hänen lahjoistaan ja pitää niistä hyvää huolta. Luomakunnan varjeleminen on yksi kirkon valitsemista strategisista painopisteistä.

Kirkon ympäristödiplomi

Diplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Ympäristödiplomin hankkimisen yhteydessä suoritetaan ympäristökatselmus ja laaditaan seurakunnan ympäristöohjelma.

Ekopaasto

Ekopaaston järjestävät Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus, Suomen ekumeeninen neuvosto, Kirkon Ulkomaanapu Changemaker ja Martat.

Lisää ympäristövastuusta: