Yksityiskohta Joensuun kirkon sisältä

Avustukset ja apurahat

Reino Ylösen muistorahasto

Reino Ylösen muistorahaston sääntöjen 4 §:n 1 momentin mukaan rahaston vuosittaisesta nettotuotosta käytetään kaksi kolmasosaa (2/3) tuomiokapitulin päätöksen mukaan apurahoina, stipendeinä tai muina avustuksina 2

 1. diakonian tavoitteita toteuttavan kansainvälisen vuorovaikutuksen edistämiseen, missä erityisesti otetaan huomioon yhteydet Suomen heimokansojen kanssa, ja
 2. teologian maisterin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden jatko-opintojen, diakoniaa sekä sen ohessa myös muita tutkimusaiheita koskevan tieteellisen tutkimustyön tukemiseen Kuopion hiippakunnassa.

Rahaston sääntöjen 4 §:n 2 momentissa määrätään, että mikäli jonain vuonna rahaston jaettavaa tuottoa ei voitaisi sopivien kohteiden puuttumisen vuoksi käyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin, tuomiokapituli voi harkintansa mukaa osoittaa jaettavana olevat varat joko osaksi tai kokonaan yhteen tai useampaan sopivaksi katsomaansa rahaston tarkoituksen kanssa sopusoinnussa olevaan diakonian alaan liittyvään kohteeseen.

Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahasto

Rahaston vuosittaisesta nettotuotosta jaetaan kaksi kolmasosaa (2/3) opinto- ja apurahoina, tunnustuspalkintoina tai avustuksina seuraavasti:

1. Kirkon diakonian palvelukseen valmistuville tai diakoniatyössä jo toimiville kannustavia opinto- ja apurahoja

Tuomiokapituli julistaa opinto- ja apurahat haettavaksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Haettavaksi julistamisesta ilmoitetaan DIAKin yksiköille ja hiippakunnan diakonian viranhaltijoille sekä tuomiokapitulin kiertokirjeessä.

Hakemuksen liitteenä olevat asiakirjat:

 • vapaamuotoinen hakemus (omasta tilanteesta olennaiset asiat)
 • opiskelutodistus
 • opintosuoriteote
 • selvitys apurahan käytöstä
 • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta

Opinto- ja apurahojen myöntämisestä päättää piispa. Diakonian hiippakuntasihteeri antaa asiasta lausunnon. Piispa ilmoittaa saajalle opinto- ja apurahan myöntämisestä kirjeellä, jossa hän halutessaan voi pyytää raporttia myönnettyjen varojen käytöstä.

 2. Diakoniset hankkeet ja avustukset

Tuomiokapituli voi päättää avustuksen tai apurahan myöntämisestä myös muihin diakonisiin tarkoituksiin, mikäli rahaston vuotuista jaettavaa tuottoa ei voida käyttää yllä mainittuun tarkoitukseen. Diakoniasta vastaava hiippakuntasihteeri tiedottaa seurakuntien diakonian viranhaltijoille rahaston mahdollisuuksista avustaa. Yksityisen henkilön avustamista koskevan pyynnön on tultava seurakunnan diakoniatyöstä vastaavan hallintoelimen kautta. Avustusanomus laaditaan kirkon diakoniarahaston avustuslomakkeelle. Avustusanomukset lähetetään osoitteella: Kuopion tuomiokapituli, PL 42, 70101 KUOPIO tai sähköisesti osoitteeseen kuopio.tuomiokapituli@evl.fi.

Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahaston avustushakemus

 

Kirkon diakoniarahasto

Seurakunnat voivat lähettää avustusanomuksia Kirkon diakoniarahastolle.

KDR_avustushakemuslomake

 

Koulutusavustus

Ketkä voivat saada koulutusavustusta?

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Koulutusavustuksen voi saada

 • vähävarainen seurakunta henkilöstön kehittämissuunnitelmansa toteuttamiseen,
 • kirkon palveluksessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde on määräaikainen tai joka on virka- tai työvapaalla tai henkilö, joka on työttömänä kirkon palvelussuhteen päätyttyä
 • erityisin perustein henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. kristillisten järjestöjen työntekijät, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Mihin koulutusavustusta myönnetään?

Koulutusavustusta myönnetään kurssimaksuihin sekä koulutukseen osallistumisesta välittömästi aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.

Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista

 • kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettuun koulutukseen,
 • neuvottelupäiville, jotka seurakunta on sisällyttänyt henkilöstön kehittämissuunnitelmaansa,
 • muuhun hiippakunnan, seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä
 • erityisestä syystä muuhun kuin kirkon henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä soveltuvuusarviointeihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Miten koulutusavustusta anotaan?

Koulutusavustusta haetaan tuomiokapitulilta kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityisestä syystä hakemus voidaan jättää myös määräajan jälkeen.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta koulutusavustushakemuksella. Hakemuslomake tulee täyttää kaikilta osin. Liitteenä tulee olla seurakunnan talousarviovuotta koskeva henkilöstön kehittämissuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta.

Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta samalla hakemuslomakkeella kuin seurakunnatkin. Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan.

 Koulutusavustuksen maksaminen

Tuomiokapituli maksaa myönnetyn koulutusavustuksen sen jälkeen, kun avustuksen saaja on maksanut koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset. Koulutusavustuksen maksattamista tulee pyytää tuomiokapitulilta mahdollisimman pian koulutuksen päätyttyä. Maksatusta varten tarvitaan erittely todellisista kustannuksista kuitteineen.

Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaanilta.

Koulutusavustushakemus

Kehittämisavustus

Kuopion hiippakunnalla on mahdollisuus myöntää kehittämisavustusta sekä konkreettisiin yhteistoimintahankkeisiin että yhteistyö- ja yhdistymisselvityksiin. Tärkeää on seurakuntien oma aktiivisuus. Pääsääntöisesti avustuksella rahoitetaan ulkopuolisen asiantuntijatuen kustannuksia.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hankkeen tavoitteiden vaikutus toiminnan laadun ja tason parantamiseen sekä kustannuksiin.

Kuopion hiippakunnan kehittämiskonsultit Kehittämisavustuksen hakulomake