Etusivu / Korona-tietoa seurakunnille

Korona-tietoa seurakunnille

 

Koronavirukseen varautuminen Kuopion hiippakunnassa (päivitetty 27.11.2020)

Tällä sivulla on linkkejä, ohjeita ja tietoa koronavirukseen varautumisesta Kuopion hiippakunnan seurakunnille. Sivuille on koottu kirkollisten viranomaisten (piispa, piispat yhdessä, kirkkohallitus) omilla toimivaltuuksillaan antamia ohjeita ja suosituksia. Niissä on otettu huomioon valtion eri viranomaisten määräykset ja suositukset. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin yhteyshenkilönä koronavirustilanteessa on hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen sakari.hakkinen@evl.fi.

Hallitus on 4.5.2020 päättänyt siirtymisestä koronaepidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Julkisissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Hallitus suosittaa rajoitusta toimintaohjeeksi myös uskonnollisissa tilaisuuksissa. Samoin riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa.

Seurakunnissa tulee seurata oman alueensa aluehallintoviraston tekemiä päätöksiä sekä oman tartuntatautiviranomaisen antamia lisäohjeita tai mahdollisia rajoituksia. Nämä tiedot löytyvät oheisten linkkien kautta.

Aluehallintovirastot:

Itä-Suomen aluehallintoviraston sivut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivut

 

Hiippakunnan alueen sairaanhoitopiirit:

Pohjois-Savo – KYS | Pohjois-Karjala – Siun sote  Kainuun Sote

 

Yleisiä ohjeita seurakunnille

 

Piispojen ohje laulamisesta jumalanpalveluksissa

Piispojen ohje konfirmaatioiden striimaamisesta

Arkkipiispan hyväksymä kokonaiskirkollinen ohje seurakunnan kotikäyntityöstä

Arkkipiispan hyväksymä kokonaiskirkollinen ohje seurakunnan vastaanottotoiminnasta

Piispa Jari Jolkkosen ohje ehtoollisen viettämisestä 1.6. alkaen Kuopion hiippakunnan seurakunnille

Jumalanpalveluksen toimittaminen ja striimaus

Rippikoulun toteuttamisesta

Kasteen toimittaminen poikkeusoloissa

Hautaan siunaaminen

Seurakuntien hallinto

Työnkuvien muutokset

Diakonia

Hautaustoimi

Muita tärkeitä linkkejä

 

Jumalanpalveluksen toimittaminen ja striimaus

Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli kirkkotila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Striimaus (tms) toimitetaan omien mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaisesti.

Kirkon mahdollisesta aukiolosta päättää jokainen seurakunta itse ja vapaasti, siinä ei ole kyse laissa mainitun yleisötilaisuuden järjestämisestä, vaan keskustelu- ja hiljentymismahdollisuuden tarjoamisesta.

Rippikoulun toteuttamisesta

Piispainkokouksen tehtävänä on antaa muun muassa rippikoulua koskevia täytäntöönpanomääräyksiä (KL 21 2 § 5c). Rippikoulu toteutetaan kirkossa piispainkokouksen hyväksymän asiakirjan Rippikoulusuunnitelma 2017 mukaisesti. Kirkkohallitus on työstänyt ohjeen ”Suuri ihme – Rippikoulua etänä” osittain yhteistoiminnassa piispojen kanssa, joka löytyy liitteenä tästä.

Piispainkokous käsitteli 15.4. istunnossaan rippikoulujen järjestämistä poikkeusoloissa ja päätti:

1) Merkitä tiedoksi Kirkkohallituksen antaman ”Suuri Ihme – Rippikoulua etänä” -ohjeen.

2) Kesän 2020 rippikoulut toteutetaan poikkeusolojen jatkuessa siten, että rippikoululeirien ja päivärippikoulujen lähiopetusta siirretään myöhempään ajankohtaan sekä käytetään etäopetusta tarvittaessa tukitoimena.

Päätöksen tarkoituksena on, että jokainen vuoden 2020 rippikoululainen saisi mahdollisimman täysipainoisen rippikoulun ja ehjän rippikoulukokemuksen. Ensisijaisena keinona on opetuksen siirtäminen myöhäisempään ajankohtaan. Etäopetusta voidaan käyttää tukitoimena, mutta rippikoulua ei voida kokonaan jättää etäopetuksen varaan.

Etäopetusta voi olla korkeintaan 1-3 päivää, loput rippikoulun intensiivijaksosta toteutetaan leirimuotoisena tai päivärippikouluna.

Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen.

Kaikessa leiritoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan. Hiippakunnat antavat tarkempia ohjeita yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa.

Työnantajan tehtävänä on huolehtia tarpeellisin toimenpitein myös työntekijöiden terveydestä ja turvalli-suudesta. Työnantajan vastuu korostuu erityisesti leiriolosuhteissa.

Seurakunta päättää rippikoulun toteutustavoista ja ajankohdasta. Toteutuksesta on hyvä keskustella nuorten ja perheiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan kuulla heidän näkemyksiään.

Koska poikkeusolojen kestoa on vaikea arvioida, myös rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää on tärkeää jatkuvasti seurata valtiovallan päätöksiä.

Päivärippikouluja voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Turvallisuuskäytäntöjä kehitettäessä on hyvä seurata koulujen toimintamalleja. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Kasteen toimittaminen poikkeusoloissa

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Pyhä kaste on keskeinen toimitus. Seurakuntien tulee huolehtia kasteiden toimittamisesta myös poikkeusolojen aikoina. Hätäkaste on tarkoitettu käytettäväksi sellaisia tilanteita varten, jossa lapsen pelätään kuolevan eikä paikalla ole pappia heti saatavissa toimittamaan kaste (KJ 2:13 §). Hätäkastetta ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi tämänkaltaisen pandemian synnyttämään tilanteeseen. Kasteperheiden osalta voidaan toimia seuraavilla tavoilla (suosituimmuusjärjestyksessä)

  1. Järjestetään kaste kirkossa tai seurakuntatalolla lähimpien omaisten kesken
  2. Sovitaan vanhempien kanssa kasteen järjestämisestä hieman myöhemmin
  3. Kastetaan kotona vanhempien ja kummien läsnä ollessa

Kaikissa tilanteissa luonnollisesti neuvotellaan vanhempien kanssa. Mikäli käytetään vaihtoehtoa 2, on hyvä pitää säännöllisesti yhteyttä vanhempiin, ettei kaste jää lopulta toimittamatta. Mikäli käytetään vaihtoehtoa 3, on kiinnitettävä erityistä huomiota myös työsuojeluun.

Kasteessa ja vihkimisessä tulee aina olla läsnä vähintään kaksi todistajaa (AL 14§, KJ 2:17§). Digi- ja väestötietovirastolta saadun vahvistetun kannan mukaan todistajien tulee aina olla läsnä paikan päällä, siellä missä toimitus fyysisesti tapahtuu. Kirkollisten toimitusten todistamiseen ei näin ollen riitä etämukanaolo. Striimin kautta todistajana toimiminen ei ole mahdollista edes poikkeusoloissa.

 

Hautaan siunaaminen:

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus tulee var-mistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Mikäli kylmätilat loppuvat, voidaan tässä tilanteessa poikkeuksellisesti ja painavista syistä käyttää tuhkausta ennen hautaan siunaamista.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta kukin piispa antaa hiippakunnassaan tarvittaessa yksittäistapauksissa ohjeita tässä kerrotun peruslinjan mukaisesti.

Kirkkohallitus on 3.4.2020 päivittänyt ohjettaan hautaan siunaamisesta ja hautaustoimen varautumisesta. Katso ohje tästä.

 

Seurakuntien hallinto

Kirkkohallituksen 18.3.2020 antaman ennakko-ohjeeen mukaan seurakuntien kirkkovaltuustot ja kirkkoneuvostot voivat kokoontua työsuunnitelmansa mukaisesti, koska julkisten kokousten kielto ei koske lakisääteisiä toimielimiä. Ohje löytyy tästä. (Edellyttää kirjautumista Sakastiin)

Lisäksi Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 11/2020, 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen seurakuntien hallinnon järjestämisestä. Tutustu kirjeeseen tästä.

Hallituksen linjauksen mukaisesti kokoontumista koskevat lukumäärä ja -ikärajoitukset eivät koske kunnan luottamustehtävissä toimivia. Asiaa on selvitetty tässä kuntaliiton linkissä:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/koronavirus-ja-kunnan-toimielinten-kokoontuminen

 

Työnkuvien muutokset

Työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella määrätä paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole erikseen rajoitettu tätä työnantajan oikeutta. Työnantaja voi myös – tarvittaessa yksipuolisesti – tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin ja järjestellä työtehtäviä ja -aikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Muuttuneessa tilanteessa voi olla tarkoituksenmukaista arvioida, mihin poikkeusoloissa seurakuntien työntekijöitä erikseen tarvitaan.

Lomauttaminen on myös mahdollista. Sitä on kuitenkin käytettävä tässä kriisitilanteessa viimekätisenä vaihtoehtona, koska seurakunnan työntekijöiden panosta tarvitaan nyt ja koska mahdolliset taloudelliset vaikutukset tulevat viiveellä. Näin kannamme myös kokonaisyhteiskunnassa vastuuta kriisin hoitamisesta. Toisaalta työntekijöillä pitää olla nyt poikkeuksellisen joustava asenne kaikkeen mahdolliseen kirkkoherran tai muun esimiehen osoittamaan työhön.

Tarkempia tietoja löytyy Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta:

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/tyonantajan-tyokaluja/ohjeita-tyonantajalle/koronavirus

Diakonia

Seurakunnan tulee toteuttaa diakoniaa myös poikkeusoloissa. Tälle on nyt erityisen suuri tarve.

Samalla liikkumisrajoitukset vaikeuttavat avun välittämistä perille. Laitosvierailut ikäihmisten ja muihin riskiryhmiin kuuluvien palvelukodeissa on kielletty, syntymäpäivävierailuista ja muista ei-välttämättömistä käynneistä on syytä väliaikaisesti luopua.

Yhtäältä on suojeltava riskiryhmään kuuluvia koronavirukselta ja noudatettava huolellista hygieniaa, toisaalta vanhuksia ja perussairastavia ei voi jättää ilman ruokaa, lääkkeitä ja muuta elämää ja toivoa ylläpitävää huoltoa.

Seurakunnan diakoniasta vastaavan tulee pyrkiä tekemään tiivistä yhteistyötä kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa. Tarvittaessa tuki- ja kasvatustehtävissä toimivia voidaan siirtää väliaikaisesti tukemaan diakoniatyötä.”

Lisää tietoa diakoneille koronavirustilanteessa toimimiseen löytyy Sakastista. (Edellyttää kirjautumista)

 

Hautaustoimi

Seurakunnan tulee huolehtia hautaustoimesta poikkeusoloissa. Sen varautua poikkeusolojen tuomiin muutoksiin kouluttamalla varahenkilöstö koko hautaustoimen ketjun osalta ja selvittämällä mahdollisuus kasvattaa ruumiin säilytyksen ja siunausten osalta kapasiteetin kasvattamiseen. Hautaustoimen järjestelyistä on ohjeistettu kirkkoherroja erikseen.

Kirkkohallitus on 3.4.2020 päivittänyt ohjettaan hautaan siunaamisesta ja hautaustoimen varautumisesta. Katso ohje tästä.

 

Muita tärkeitä linkkejä:

Valtioneuvoston sivut

Sosiaali- ja terveysministeriö: varautuminen koronavirukseen

Piispojen ohjeita koronavirukseen varautumisesta

Kirkkohallituksen sivut koronavirukseen varautumisesta