Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Hiippakunnallisten luottamushenkilöiden, tuomiokapitulin jäsenten ja lääninrovastien rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli (Y-tunnus 0207847-7)
Kuninkaankatu 22 A,
PL 42, 70101 Kuopio
puh. 017 288 8400,
kuopio.tuomiokapituli@evl.fi.

Yhteyshenkilö
Notaari Janne Bovellan
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Kuninkaankatu 22 A,
PL 42, 70101 Kuopio
puh.  044 7050 604

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
Hiippakunnallisten luottamushenkilöiden, tuomiokapitulin jäsenten ja lääninrovastien rekisteriseloste.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on informoida hiippakunnallisista luottamushenkilöistä ja päätöksentekijöistä sekä lääninrovasteista.

Oikeusperusteena rekisterin ylläpidossa on tietosuoja-asetuksen 6.1 (c, e ja f) artikla. Kun käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1(f) artikla, rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat rekisteröidyn asemaan kirkon työntekijänä tai luottamushenkilönä.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin voi tallettaa

  • Kirkolliskokoukseen ja hiippakunta valtuustoon valittujen henkilöiden nimet, ammatit/arvot
  • Tuomiokapitulin jäsenten ja varajäsenten nimet, arvot ja yhteystiedot.
  • Lääninrovastien nimet, arvot ja yhteystiedot

Tietolähteet
Vaalien tulokset, hiippakuntavaltuuston päätökset, tuomiokapitulin päätökset ja henkilöiden itsensä antamat tiedot.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta. Tiedot ovat nähtävillä Kuopion hiippakunnan internetsivuilla.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin rekisterissä oleva henkilö on Kuopion hiippakunnan alueella palvelussuhteessa tai luottamushenkilönä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi