Etusivu / Tietosuojaseloste ja evästeet / Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste – ilmoittautuminen

Rekisterinpitäjä
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli (Y-tunnus 0207847-7)
PL 42, 70101 KUOPIO
puh. (017) 2888 400, kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

Yhteyshenkilö
Marjaana Hartikainen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
PL 42 70101 KUOPIO
puh. 044 7050606
marjaana.hartikainen@evl.fi 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi 

Rekisterin nimi
Hiippakuntasivusto – tapahtumailmoittautuminen 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään tapahtumien hallinnan yhteydessä viestinnän, raportoinnin ja palautteen saamisen mahdollistamiseen.

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoittautumiseen ja haluun osallistua tapahtumaan.  Lisäksi mahdollisen ruoka-aineallergiatiedon käsittely perustuu kyseisen kohdan a alakohtaan (suostumus).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat tapahtumaan osallistuvat. Rekisterin tiedot muotoutuvat rekisteröidyn itsensä syöttämistä ilmoittautumistiedoista, joita ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Seurakunta
  • Työnimike
  • Sähköposti
  • Ruokavalio

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopohjaisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyssä käytetään sovellusta, jonka tietoteknisestä ylläpidosta vastaa tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan 36 kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi