yksityiskohta tuomiokirkon seinästä
Etusivu / Korona-tietoa-uusi

Korona-tietoa-uusi

 

Koronavirukseen varautuminen Kuopion hiippakunnassa

Tällä sivulla on linkkejä, ohjeita ja tietoa koronavirukseen varautumisesta Kuopion hiippakunnan seurakunnille. Sivuille on koottu kirkollisten viranomaisten (piispa, piispat yhdessä, kirkkohallitus) omilla toimivaltuuksillaan antamia ohjeita ja suosituksia. Niissä on otettu huomioon valtion eri viranomaisten määräykset ja suositukset. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin yhteyshenkilönä koronavirustilanteessa on hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen sakari.hakkinen@evl.fi.

 

Yleisiä ohjeita seurakunnille (Päivitetty 2.4.2020):

Jumalanpalveluksen toimittaminen ja striimaus

Kasteen toimittaminen poikkeusoloissa

Hautaan siunaaminen

Seurakuntien hallinto

Työnkuvien muutokset

Pääsiäisen vietto

Diakonia

Hautaustoimi

Muita tärkeitä linkkejä

 

Jumalanpalveluksen toimittaminen ja striimaus

Piispojen ohjeen mukaan jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän ja kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin: ”Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.” Sen johdosta:

Jumalanpalvelus tulee toimittaa jokaisessa seurakunnassa. Tämä oli tietoinen linjaus, joka perustuu kirkkolakiin, jatkuvan rukouksen hengelliseen symbolimerkitykseen ja evankeliumin lupaukseen: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimissäni, siellä minä olen heidän keskellään” (Matt. 18:20),

Striimaus (tms) toimitetaan omien mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaisesti.

Kirkon mahdollisesta aukiolosta päättää jokainen seurakunta itse ja vapaasti, siinä ei ole kyse laissa mainitun yleisötilaisuuden järjestämisestä, vaan keskustelu- ja hiljentymismahdollisuuden tarjoamisesta.

Katso lisäksi helpot ohjeet streamaukseen

Kasteen toimittaminen poikkeusoloissa

Pyhä kaste on keskeinen toimitus. Seurakuntien tulee huolehtia kasteiden toimittamisesta myös poikkeusolojen aikoina. Hätäkaste on tarkoitettu käytettäväksi sellaisia tilanteita varten, jossa lapsen pelätään kuolevan eikä paikalla ole pappia heti saatavissa toimittamaan kaste (KJ 2:13 §). Hätäkastetta ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi tämänkaltaisen pandemian synnyttämään tilanteeseen. Kasteperheiden osalta voidaan toimia seuraavilla tavoilla (suosituimmuusjärjestyksessä)

  1. Järjestetään kaste kirkossa tai seurakuntatalolla lähimpien omaisten kesken
  2. Sovitaan vanhempien kanssa kasteen järjestämisestä hieman myöhemmin
  3. Kastetaan kotona vanhempien ja kummien läsnä ollessa

Kaikissa tilanteissa luonnollisesti neuvotellaan vanhempien kanssa. Mikäli käytetään vaihtoehtoa 2, on hyvä pitää säännöllisesti yhteyttä vanhempiin, ettei kaste jää lopulta toimittamatta. Mikäli käytetään vaihtoehtoa 3, on kiinnitettävä erityistä huomiota myös työsuojeluun.

 

Hautaan siunaaminen:

Yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Tämän peruste on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Piispat toivovat kaikkien ymmärrystä tälle tosiasialle.

Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan.

Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen.

Mikäli kylmätilat loppuvat, voidaan tässä tilanteessa poikkeuksellisesti ja painavista syistä käyttää tuhkausta ennen hautaan siunaamista.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta kukin piispa antaa hiippakunnassaan tarvittaessa yksittäistapauksissa ohjeita tässä kerrotun peruslinjan mukaisesti.

 

Seurakuntien hallinto

Kirkkohallituksen 18.3.2020 antaman ennakko-ohjeeen mukaan seurakuntien kirkkovaltuustot ja kirkkoneuvostot voivat kokoontua työsuunnitelmansa mukaisesti, koska julkisten kokousten kielto ei koske lakisääteisiä toimielimiä. Ohje löytyy tästä. (Edellyttää kirjautumista Sakastiin)

Lisäksi Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 11/2020, 24.3.2020 antanut väliaikaisen määräyksen seurakuntien hallinnon järjestämisestä. Tutustu kirjeeseen tästä.

Hallituksen linjauksen mukaisesti kokoontumista koskevat lukumäärä ja -ikärajoitukset eivät koske kunnan luottamustehtävissä toimivia. Asiaa on selvitetty tässä kuntaliiton linkissä:

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/koronavirus-ja-kunnan-toimielinten-kokoontuminen

 

Työnkuvien muutokset

Työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella määrätä paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole erikseen rajoitettu tätä työnantajan oikeutta. Työnantaja voi myös – tarvittaessa yksipuolisesti – tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin ja järjestellä työtehtäviä ja -aikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Muuttuneessa tilanteessa voi olla tarkoituksenmukaista arvioida, mihin poikkeusoloissa seurakuntien työntekijöitä erikseen tarvitaan.

Lomauttaminen on myös mahdollista. Sitä on kuitenkin käytettävä tässä kriisitilanteessa viimekätisenä vaihtoehtona, koska seurakunnan työntekijöiden panosta tarvitaan nyt ja koska mahdolliset taloudelliset vaikutukset tulevat viiveellä. Näin kannamme myös kokonaisyhteiskunnassa vastuuta kriisin hoitamisesta. Toisaalta työntekijöillä pitää olla nyt poikkeuksellisen joustava asenne kaikkeen mahdolliseen kirkkoherran tai muun esimiehen osoittamaan työhön.

Tarkempia tietoja löytyy Kirkon työnmarkkinalaitoksen sivuilta:

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/tyonantajan-tyokaluja/ohjeita-tyonantajalle/koronavirus

 

Pääsiäisen vietto:

Pääsiäinen on kristittyjen tärkein juhla. Luterilaisille kiirastorstain viettoon liittyy ehtoollinen, ortodokseille pääsiäisyön liturgia on vuoden tärkein tapahtuma. Siksi sen viettämiseen mahdollisesti liittyvät rajoitukset ovat iso, periaatteellinen ja ekumeeninen kysymys.

Sanoma Ylösnousseesta Kristuksesta keskellämme luo toivoa – myös silloin, kun ei esteen takia voi polvistua Herran pöytään. Tätä toivon sanomaa tarvitaan erityisesti poikkeusoloissa. Uusi tilanne haastaa etsimään uusia tapoja. Jotta voidaan sovittaa yhteen pääsiäinen ja poikkeusolot, pyydetään Kuopion hiippakunnan seurakuntia ottamaan huomioon seuraavat ehtoollisen viettoa koskevat periaatteet pääsiäisenä 2020.

  1. Messu toimitetaan pienimuotoisesti. Vaikka lainsäädäntöön perustuvaa 10 henkilön rajoitusta ei sellaisenaan sovelleta kirkollisiin toimituksiin, kirkkona noudatamme rajoitusta ja pidämme siitä kiinni myös pääsiäisen jumalanpalveluksissa.
  2. Ehtoollisen toimittaa ja jakaa yksi pappi käsikirjan mukaisesti. Yhteysluonteen ilmentämiseksi tulee pyrkiä siihen, että paikalla on muutamia työntekijöitä ja/tai seurakuntalaisia, joilla on jokin seurakunnan palvelutehtävä (tekstin lukeminen, esirukous, laulaminen, soittaminen tai striimaus). Esirukouksessa muistetaan sairaita, heitä hoitavia ja kaikkia epidemiasta kärsiviä. Kaikessa noudatetaan erityistä hygieniaa näkyvällä tavalla.
  3. Tällainen messu on aito ja oikea ehtoollisjumalanpalvelus, jonka toimittaa pieni, enintään 10 hengen seurakunta Herran läsnäolossa ja hänen käskylleen kuuliaisena. Samalla he palvelevat niitä seurakuntalaisia, jotka osallistuvat messuun suoratoiston välityksellä. Näin myös muille seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua messuun hengellisesti ja kasvaa uskossa Kristukseen. Tällaista jumalanpalvelusta ei pidä ymmärtää ruudun edessä suoritetuksi ”esitykseksi”, ei myöskään luoda sellaista vaikutelmaa.
  4. Mikäli mahdollista, yhteysaterian ulottuvuutta voidaan vahvistaa visuaalisella toteutuksella. Esimerkiksi ehtoollisen jakamisen aikana kamera voidaan kääntää kohti alttaritaulua tai ehtoollismaljaa. Samalla voidaan lukea ääneen tai liittää kuvaruudulle ns. hengelliseen osallistumisen rukous tai muu sopiva rukous (ks. alla).
  5. Kirkkohallituksen Kirkon Jumalanpalvelus ja Yhteiskunta -osasto (KJY) valmistelee kiirastorstain ja pääsiäisen jumalanpalveluksia varten erityistä aineistoa.
  6. Ehtoollisen toimittaminen kiirastorstaina on suositeltavaa, mutta jos ehtoollista ei vietetä, jumalanpalvelus tulee kuitenkin toimittaa. Tällöin voidaan keskittyä kiirastorstain toiseen teemaan, jalkojen pesuun, joka palauttaa mieleen Vapahtajan käskyn palvella ja rakastaa toisia. Pääsiäisyön messussa ja pääsiäispäivinä ehtoollista voidaan viettää seurakunnan harkinnan mukaan.

Kirkkoherran johdolla kukin seurakunta soveltaa harkintansa mukaan yllä kuvattuja periaatteita.

Asianmukainen toteutustapa ei kuitenkaan ole se, että yksin papit toimittavat messun keskenään toisilleen, eikä varsinkaan toteutus, jossa papin ajatellaan kirkkotilassa konsekroivan ehtoollisen virtuaalisesti samalla, kun seurakuntalainen nauttii kotonaan leipää ja viiniä.

Sen sijaan kirkon perinteessä, myös eräissä reformaation kirkoissa, tunnetaan ehtoollisen nauttiminen hengellisellä tavalla (manducatio spiritualis). Ihminen, joka ei voi syystä tai toisesta tilapäisesti ottaa vastaan Kristuksen ruumista suullaan, kuitenkin kaipaa ehtoollista, tahtoo ottaa Kristuksen vastaan sydämellään, muistaa asetussanojen lupausta syntien anteeksi antamisesta ja siten nauttii sakramentin hengellisesti uskon vahvistumiseksi. ”Tämä on todellista hengellistä syömistä ja juomista” (Luther: Kirkon Babylonian vankeudesta). Tällöin voidaan käyttää seuraavaa tai muuta sopivaa rukousta:

”Herra Jeesus, uskon, että olet läsnä sakramentissasi ja tahtoisin ottaa sinut siinä vastaan kuin juhlavieraan. Koska juuri nyt en voi, rukoilen sinua: tule silti luokseni Vapahtajana, syntien anteeksiantajana, lohduttajana. Tahdon seurata sinua, Jumalan Karitsa, minne ikinä minut vietkin, ja rakastaa sinua yli kaiken, ja lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ole ylistetty, Herra Jeesus Kristus! Aamen.”

Tämä ohje koskee kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelusta sekä seurakunnan harkinnan mukaan myös pääsiäisyön messua ja 1. ja 2. pääsiäispäivän jumalanpalveluksia vuonna 2020.

Mikäli valtiovalta hyvistä syistä antaa ennen pääsiäistä uusia rajoituksia esimerkiksi kieltämällä yli 2 hengen tilaisuudet, tätä ohjetta ei pidä käyttää sellaisenaan.

Materiaalia ja virikkeitä pääsiäisenä 2020

Diakonia

Seurakunnan tulee toteuttaa diakoniaa myös poikkeusoloissa. Tälle on nyt erityisen suuri tarve.

Samalla liikkumisrajoitukset vaikeuttavat avun välittämistä perille. Laitosvierailut ikäihmisten ja muihin riskiryhmiin kuuluvien palvelukodeissa on kielletty, syntymäpäivävierailuista ja muista ei-välttämättömistä käynneistä on syytä väliaikaisesti luopua.

Yhtäältä on suojeltava riskiryhmään kuuluvia koronavirukselta ja noudatettava huolellista hygieniaa, toisaalta vanhuksia ja perussairastavia ei voi jättää ilman ruokaa, lääkkeitä ja muuta elämää ja toivoa ylläpitävää huoltoa.

Seurakunnan diakoniasta vastaavan tulee pyrkiä tekemään tiivistä yhteistyötä kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa. Tarvittaessa tuki- ja kasvatustehtävissä toimivia voidaan siirtää väliaikaisesti tukemaan diakoniatyötä.”

Lisää tietoa diakoneille koronavirustilanteessa toimimiseen löytyy Sakastista. (Edellyttää kirjautumista)

 

Hautaustoimi

Seurakunnan tulee huolehtia hautaustoimesta poikkeusoloissa. Sen varautua poikkeusolojen tuomiin muutoksiin kouluttamalla varahenkilöstö koko hautaustoimen ketjun osalta ja selvittämällä mahdollisuus kasvattaa ruumiin säilytyksen ja siunausten osalta kapasiteetin kasvattamiseen. Hautaustoimen järjestelyistä on ohjeistettu kirkkoherroja erikseen.

 

 

Muita tärkeitä linkkejä:

Valtioneuvoston sivut

Sosiaali- ja terveysministeriö: varautuminen koronavirukseen

Piispojen ohjeita koronavirukseen varautumisesta

Kirkkohallituksen sivut koronavirukseen varautumisesta