9.2.2018

Tiedote Konneveden seurakunnan kirkkoherran Olavi Virtasen asiassa

Kirkkoherra Olavi Virtasen irtisanominen Konneveden seurakunnan kirkkoherran virasta

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on irtisanonut Olavi Virtasen Konneveden seurakunnan kirkkoherran virasta viranhaltijasta johtuvista syistä (Kirkkolaki 6:50.1). Kirkkoherra Virtanen vapautetaan virantoimitusvelvollisuudesta 8.2.2018 alkaen. Päätös oli yksimielinen.
Tuomiokapituli selvitti tapahtumat tosiasioiden perusteella. Irtisanomisen perusteena ovat useat kirkkoherra Virtasen tekemät hallinnolliset virheet ja laiminlyönnit Konneveden seurakunnan kirkkoherrana. Irtisanominen koskee tehtävää kirkkoherrana, ei pappisvirkaa.
Tuomiokapitulin mukaan yhteistä rikkeille on ollut se, että Virtanen on pyrkinyt järjestelmällisesti sivuuttamaan kirkkoneuvoston päätöksenteosta ja vastaavasti ylittänyt toimivaltansa tekemällä päätöksiä asioissa, joissa ratkaisuvaltaa kuuluu kirkkolainsäädännön ja sen pohjalta annettujen ohjeiden nojalla yksiselitteisesti kirkkoneuvostolle. Monessa yhteydessä mukana on ollut kirkkoherran pyrkimys ajaa oma puoliso seurakuntasihteeriksi.
****
Kirkkoherra Virtanen on ylittänyt toimivaltansa työntekijöiden palkkaamista ja erottamista koskevissa päätöksissä. Tilanne kärjistyi lokakuussa 2017, kun kirkkoherra palkkasi omalla päätöksellään vt. talouspäällikön. Aiempi talouspäällikkö oli kertonut kokeneensa painostusta Virtasen taholta ja irtisanoutunut. Virtasen palkkaama uusi vt. talouspäällikkö irtisanoi ensimmäisenä työpäivänään osa-aikaisen seurakuntasihteerin ilmeisesti syrjivin perustein. Kirkkoherra hyväksyi irtisanomisen allekirjoituksellaan. Sen jälkeen vt. talouspäällikkö palkkasi ilman toimivaltuuksia seurakuntasihteeriksi kirkkoherran puolison.
Kaikissa näissä ratkaisuissa päätösvalta olisi kuulunut kirkkolainsäädännön ja seurakunnan omien ohjesääntöjen nojalla yksiselitteisesti kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Tuomiokapitulin mukaan kirkkoherra Virtanen oli siten ylittänyt toimivaltansa ja laiminlyönyt velvollisuutensa seurakunnan laillisuusvalvojana. Kyse ei voinut olla tietämättömyydestä, koska Virtasta oli pyydetty perumaan päätökset ja annettu ohjausta oikeasta toimintatavasta.
****
Tuomiokapituli on ottanut huomioon myös useita muita hallinnollisia rikkomuksia. Kirkkoherra Virtanen on muun muassa rikkonut esteellisyyssäädöksiä lukemalla kolmessa kirkkoneuvoston kokouksessa puolisonsa oikeudenkäyntiavustajalta Seppo Vaittiselta tulleita kirjeitä ohi esityslistan juuri ennen kuin on käsitelty kirkkoherran puolison virkasuhdeasioita. Kirkkoherran puolisolla oli tuolloin vireillä kanne seurakuntaa vastaan. Kirkkoherra on kieltäytynyt kutsumasta kirkkoneuvostoa koolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja estänyt siten sen toimintaa. Hän on ylittänyt toimivaltuutensa työntekijöiden palkkaamista ja erottamista koskevissa päätöksissä sekä pannut täytäntöön virkamiespäätöksiä ennenaikaisesti odottamatta, käyttääkö kirkkoneuvosto otto-oikeuttaan.
Kirkkoherra Virtaselle on annettu huomautuksilla ja varoituksilla mahdollisuus korjata toimintaa. Piispa antoi vuoden 2017 aikana kaksi kirjallista varoitusta ja yhden huomautuksen (Kirkkolaki 6:26). Lisäksi tuomiokapituli antoi Virtaselle hallintokanteluun liittyen huomautuksen (Hallintolaki 53 c §). Yhdistävänä tekijänä varoituksissa ja huomautuksissa on ollut kirkkoneuvoston sivuuttaminen ja ratkaisujen tekeminen asioissa, joissa toimivalta kuuluu kirkkoneuvostolle.
****
Konneveden seurakunnassa on ollut vakavia ristiriitoja jo ainakin vuodesta 2009 lähtien. Ongelmat tulivat esille piispantarkastuksessa 2009, minkä jälkeen tuomiokapituli kehotti seurakuntaa ”käynnistämään luottamuspulan ratkaisemiseen tähtäävän kehittämishankkeen ulkopuolisen asiantuntijan johdolla”. Seurakunta katsoi vastauksessaan, ettei tällaiselle hankkeelle ole tarvetta.
Aluehallintoviraston vuonna 2011 tekemässä työsuojelutarkastuksessa kävi ilmi, että seurakunnan työntekijät ovat kokeneet epäasiallista kohtelua, häirintää ja psyykkistä kuormitusta. Tarkastusraportin mukaan keskeisenä syynä olivat puutteet esimiestyössä. Vuoden 2011-2013 välisenä aikana ainakin viisi seurakunnan työntekijää irtisanoutui. Saadun selvityksen mukaan keskeisenä syynä oli esimiestoiminta. Vuonna 2013 Aluehallintovirasto teki uuden työsuojelutarkastuksen.
Helmikuussa 2016 piispantarkastuksessa todettiin vakavia ongelmia erityisesti kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välillä. Ongelmat kärjistyivät keväällä 2016, kun hallinto-oikeus kumosi kirkkoherran puolison Riitta Virtasen valinnan seurakuntasihteeriksi. Kirkkoherra Virtanen ei ryhtynyt mihinkään toimiin viran täyttämiseksi. Saadun selvityksen mukaan hän ohjeisti talouspäällikköä palkkaamaan kirkkoherran puolison vt. seurakuntasihteeriksi virkamiespäätöksin. Talouspäälliköllä ei ole toimivaltaa palkata kirkkoherranviraston työntekijöitä.
****
Tuomiokapituli toteaa päätöksessään, että Konneveden seurakunnassa kirkkoneuvoston ja kirkkoherran yhteistyö ei toimi. Yhteistyötä vaikeuttaa se, että kirkkoherra Virtanen katsoo päätöksiä seurakunnassa tekevän ns. Vanhan liiton eikä kirkkoneuvoston. Kirkkoherra Virtanen ei kykene demokraattisen päätöksenteon edellyttämään yhteistyöhön kirkkoneuvoston kanssa. Seurakunnan hallinnon ja talouden hoitaminen syntyneessä tilanteessa on suuresti vaikeutunut.
Kirkkoherra Virtanen ei ole suorittanut virkasuhteeseen kuuluvia tehtäviä asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Hän on siten ollut piittaamatta saamistaan kirjallisista varoituksista sekä huomautuksesta.
Tuomiokapituli määräsi Konneveden väliaikaiseksi kirkkoherraksi pastori Juho Hintikan 30.4.2018 saakka
****
Piispa Jari Jolkkonen kommentoi tilannetta: ”Konneveden seurakunnassa on vallinnut vakavia ongelmia jo ainakin kahdeksan vuotta. Asioiden ajautuminen näin syvään umpikujaan tuntuu surulliselta. Se on kaikkien yhteinen epäonnistuminen. Seurakunnassa pitää nyt keskittyä perustyöhön ja rakentaa uutta alkua. Sitä varten olen pyytänyt ulkopuolisen työyhteisökonsultin tukemaan seurakuntaa.”
****
Tuomiokapitulin päätös on luettavissa Kuopion hiippakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kuopionhiippakunta.fi.
Lisätietoja: Lakimiesasessori Riikka Ryökäs, riikka.ryokas@evl.fi, puh. 0447050605 (15.2.2018 alkaen), puh. 0447050606 (9.2.2018)