Ohjeita/lomakkeita

Seurakuntapastorin viran täyttö

Kuopion tuomiokapitulin päätös 23.3.2016

Ohjeistus seurakuntapastorin virkojen ja seurakuntapapin sijaisuuksien täytöstä Kuopion hiippakunnassa
Seurakuntapastorin virkojen täyttämisessä ja kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapastorin virkojen väliaikaista hoitajaa määrättäessä käytetään seuraavaa käytäntöä:
A. Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen
1) Tilanne, jossa viran tullessa avoimeksi siinä on ollut väliaikainen hoitaja vähintään vuoden.
Tuomiokapituli tiedustelee seurakunnalta, puoltaako seurakunta kyseisen papin määräämistä virkaan vai haluaako seurakunta, että virassa noudatetaan ilmoittautumismenettelyä.
Mikäli seurakunta puoltaa viran väliaikaisen hoitajan määräämistä virkaan toistaiseksi, tuomiokapituli antaa hänelle viranhoitomääräyksen kyseiseen seurakuntapastorin virkaan.
Tämä menettely tulee kysymykseen siinä tilanteessa, jossa tuomiokapitulin tietoon ei ole tullut viranhoidossa ilmenneitä ongelmia.
Pääsääntöisesti notaari huolehtii lausunnon pyytämisestä seurakunnasta. Tilanteessa, jossa papin viranhoidossa on ilmennyt ongelmia, mahdollisen lausunnon pyytämisestä päätettäisiin notaarin esittelystä tuomiokapitulin istunnossa.
Siinä tilanteessa, jossa seurakunta on jo oma-aloitteisesti pyytänyt ilmoittautumismenettelyn käynnistämistä, täytetään virka ilmoittautumismenettelyn kautta. Seurakunnalta tiedustellaan tarvittaessa viran erityisiä tarpeita.
Seurakunnan lausunnon antaa joko kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto.
2) Virka on tullut avoimeksi muussa kuin 1) kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.
Viran täyttämismenettelyyn ryhtyminen edellyttää aina kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston pyyntöä.
Tässä tilanteessa noudatetaan ilmoittautumismenettelyä.
Virkaan ilmoittaudutaan tuomiokapituliin, joten tuomiokapituli hoitaa ilmoittautumismenettelyn.
Seurakunnan lausunto virkaan ilmoittautuneista on välttämätöntä pyytää. Seurakunnalla on oikeus lausua siitä, kenet se haluaa seurakuntapastorin virkaan.
Mikäli seurakunnan viran täyttämismenettelyyn ryhtymistä koskevassa pyynnössä ei ole lausuttu viran erityisistä tarpeista, lausunto viran erityisistä tarpeista pyydetään kirkkoherralta kulloinkin joustavinta tapaa käyttäen esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.
Ilmoittautumismenettelyn hoitaa notaari. Hän laatii ilmoituksen, josta käy ilmi, mistä virasta on kysymys, viran mahdollisista erityisistä tarpeista, tieto mahdollisesti tarvittavasta lääkärinlausunnosta ja rikosrekisteriotteesta, mahdollisesta koeajasta sekä ilmoittautumisajan päättymisestä. Ilmoitus julkaistaan tuomiokapitulin kotisivuilla ja kirkon sähköisillä rekrytointisivuilla.
Ilmoittautumisajan päätyttyä notaari hoitaa lausunnon pyytämisen seurakunnalta ilmoittautuneista.
Lausunnon antaa joko kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Notaari lähettää seurakunnalle virkaan ilmoittautuneiden ilmoittautumisasiakirjat ja pyytää lausuntoa asettamaansa määräaikaan mennessä. Lausuntopyynnössä annetaan ohje, että seurakunnan on laadittava hakijoista ansiovertailu sekä annettava perusteltu lausunto siitä henkilöstä, jota seurakunta puoltaa seurakuntapastorin virkaan. Ansiovertailu on toimitettava lausunnon ohella tuomiokapitulille. Lausuntopyynnössä kiinnitetään huomiota myös siihen, että seurakuntapastorin viran täytössä voidaan noudattaa koeaikaa. Seurakunnalle ilmoitetaan, että mikäli seurakunta katsoo, että koeaika olisi syytä määrätä, siitä olisi mainittava lausunnossa. Seurakuntapastorin koeajan määräämisestä päättää tuomiokapituli.
Kun seurakunnan lausunto on toimitettu tuomiokapitulille, notaari esittelee mahdollisesti tarvitsemiensa lisäselvitysten saamisen jälkeen viranhoitomääräystä koskevan asian tuomiokapitulille.
 
B. Kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapastorin avoimen viran ja sijaisuuksien hoito
Kappalaisen ja seurakuntapastorin viran väliaikaisen hoitajan määräämisen edellytyksenä on, että seurakunnasta tulee väliaikaisen hoitajan määräämistä koskeva pyyntö. Äkillisissä ja kiireellisissä tilanteissa pyynnön voi esittää kirkkoherra. Muussa tapauksessa tarvitaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston pyyntö.
Pääsääntöisesti väliaikaisen hoitajan määräämistä koskevat tilanteet ovat kiireellisiä ja monesti viran väliaikaisen hoidon tarve on lyhytaikainen. Tavoitteena on saada virkaan mahdollisimman nopeasti väliaikainen hoitaja. Ilmoittautumismenettelyyn ei yleensä ole aikaa eikä tarvettakaan.
Tällaisissa tilanteissa sijaisuudet ja avoimen viran väliaikaiset hoidot voidaan pääsääntöisesti täyttää notaarin valmistelun pohjalta ilman lausunnon pyytämistä seurakunnalta.
Poikkeustilanteen muodostavat pääsääntöisesti pitkäaikaiset avoimen viran ja sijaisuuksien hoidot tilanteissa, joissa ei ole käytettävissä oman seurakunnan papistoa eikä notaarin suorittamien tiedustelujen jälkeenkään oman hiippakunnan papistoa.
Tällaisissa tilanteissa käytetään ilmoittautumismenettelyä. Notaari huolehtii ilmoituksen
laatimisesta tuomiokapitulin kotisivuille ja kirkon sähköisille rekrytointisivuille.
Väliaikaiseksi hoitajaksi ilmoittautuneista pyydetään seurakunnan lausunto. Lausunnon antaa joko kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Lausunnon pyytämisen suorittaa notaari. Notaari lähettää virkaan ilmoittautuneiden ilmoittautumisasiakirjat ja pyytää lausuntoa asettamaansa määräaikaan mennessä. Lausuntopyynnössä annetaan ohje, että seurakunnan on laadittava hakijoista ansiovertailu ja annettava perusteltu lausunto siitä henkilöstä, jota seurakunta puoltaa viran hoitajaksi. Ansiovertailu on toimitettava lausunnon ohella tuomiokapitulille.
Lausunnon saavuttua notaari tekee tuomiokapitulille esittelyn viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrättävästä henkilöstä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 1 momentin mukaan saa hakea muutosta.