Ohjeita/lomakkeita

nimikirja-asiat

Tuomiokapitulissa pidetään nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulissa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Nimikirjaan merkittävien tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan, mitä nimikirjalaissa on säädetty. Kirkkohallitus antaa tarvittaessa nimikirjaa koskevia ohjeita.

Pappien osalta nimikirja laaditaan pappisvihkimyksen yhteydessä. Muista hiippakunnista Kuopion hiippakuntaan siirtyvien pappien nimikirjat toimitetaan viran puolesta tuomiokapituliin. Samoin Kuopion hiippakunnasta johonkin toiseen hiippakuntaan siirtyvien pappien nimikirjat toimitetaan viran puolesta asianomaisen hiippakunnan tuomiokapituliin.

Henkilö on velvollinen antamaan tuomiokapitulille nimikirjaan tehtäviä merkintöjä varten tarvittavat tiedot ja ilmoittamaan niiden muuttumisesta. Henkilön on osoitettava antamiensa tietojen paikkansapitävyys alkuperäisillä asiakirjoilla, virallisesti oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä taikka muulla luotettavalla selvityksellä.

Tuomiokapitulissa merkitään viran puolesta nimikirjaan tuomiokapitulin päätöksillä annetut virkanimitykset ja virkamääräykset. Jos henkilön virka- tai työsuhde ei perustu tuomiokapitulin päätökseen (esimerkiksi valtion, kunnan tai yksityisen palveluksessa olevat) hänen on itse huolehdittava virka- ja työsuhteen ilmoittamisesta nimikirjaan merkittäväksi.

Koulutuksista viran puolesta nimikirjaan merkitään pastoraalitutkinnot, ylemmät pastoraalitutkinnot ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnot. Muiden koulutuksien osalta henkilön on itsensä huolehdittava koulutuksen ilmoittamisesta nimikirjaan merkittäväksi.

Kaikkea koulutusta ei merkitä nimikirjaan. Siihen merkitään vuonna 1999 annetussa kirkon nimikirjaohjeessa mainittu koulutus. Tuomiokapitulin notaari antaa pyydettäessä tietoja nimikirjaan merkittävästä koulutuksesta.

Jokaisella on oikeus pyytää jäljennös omasta nimikirjastaan siihen merkittyjen tietojen tarkistamiseksi.

Pyydettäessä tietoja nimikirjasta on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus merkitään nimikirjanotteeseen.

Nimikirja-asioita tuomiokapitulissa hoitaa notaari Janne Bovellan puh. 044 7050 604.

 

Nimikirjoja tarkistetaan ajoittain  lähettämällä niitä nähtäväksi. Notaarin saatekirje sinulle voi näyttää esim. tältä:

 

                                                                

Arvoisa vastaanottaja! 

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa kaikista papeista. Tuomiokapitulin on huolehdittava, että nimikirjamerkinnät ovat virheettömät ja ajantasaiset (henkilötietolaki 9 § 2 mom). Tässä tarkoituksessa lähetämme aika ajoin nimikirjat tarkistettaviksi. 

Nimikirjaan merkitään mm. kaikki palvelussuhteet. Myös kielitaito-kohtaan on syytä kiinnittää huomiota, koska virkoja hakiessa yleensä kysytään ruotsin kielen taitoa. Kielitaidosta tarvitaan todistus. (Nuorilla papeilla se on yleensä kandidaatin tai maisterin tutkinnon yhteydessä.) Myös mahdollinen eläkkeelle tai toisiin tehtäviin siirtyminen on tärkeä saada tietoon. 

Nimikirjan perusteella ratkaistaan myös äänioikeus. 

Nimikirja-asioista on lyhyt selostus myös hiippakunnan nettisivustolla. Etusivulta klikataan Ohjeita / Lomakkeita ja sieltä Nimikirja-asiat. 

Pyydän tarkistamaan, onko nimikirjanne ajan tasalla. Jos on, pyydän silti asiasta ilmoittamaan. Mikäli muutoksen tai lisäyksen tarvetta on, pyydän toimittamaan niistä tiedon kirjallisesti, mitä myös nimikirjalain 5 § 1 mom edellyttää. Merkinnän tekeminen edellyttää pääsääntöisesti kirjallista dokumenttia asiasta, jota se koskee. Alkuperäisiä todistuksia ei tarvita, vaan luotettava jäljennös tai kopio riittää. 

Tuomiokapitulin notaarina nimikirja-asiat kuuluvat minulle, ja annan mielelläni lisätietoja.