Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Koulutukset

 

Kirkon henkilöstökoulutus 2018

Kirkon henkilöstökoulutus 2019


Seurakunnan henkilöstökoulutus

Seurakunnan henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa koulutusta, jonka tavoitteena on pitää yllä ja parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään.

Työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumisoikeus tai -velvollisuus, koulutusajan palkallisuus ja muut mahdollisesti maksettavat korvaukset määräytyvät työnantajan tekemän koulutustarpeita koskevan arvioinnin perusteella.

Tarvearviointi tehtäviin ja tavoitteisiin peilaten

Koulutustarpeita arvioidaan työntekijöiden virka- tai työtehtäviä ja seurakunnan toimintaa ohjaavia strategisia tavoitteita vasten sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet.

Koulutustarpeiden arviointi ja sen mukaiset taloudellisia etuuksia koskevat päätökset on tehtävä ennen työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista. Henkilöstön kehittämissuunnitelma voi toimia tällaisena päätöksenä, jos se on riittävällä tarkkuudella laadittu.

Kaksi vaihtoehtoa: tarkoituksenmukainen ja välttämätön koulutus

Lähtökohtana arvioinnissa on, että silloin, kun työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tai kokonaiskirkon henkilöstökoulutuksellisten tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata koulutukseen osallistumista varten.

Virka- tai työvapaa voi olla osaksi tai kokonaan palkallista yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa tai yli tämänkin ajan, jos siihen on erityinen syy. Myös koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia mm. matkakustannuksia voi työnantaja päättää kohtuullisessa määrin korvata. (Kirkon henkilöstön kehittämissopimus 6 §:n 2 mom.)

Jos työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista hänen tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan siihen (6 §:n 1 mom.). Lähtökohtana on silloin, että työntekijä ei selviä tehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta ja että työntekijä osallistuu siihen säännönmukaisen työaikansa tai työpäiviensä puitteissa.

Työntekijä saa koulutusajalta varsinaisen palkkansa ja lisäksi hänelle korvataan matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti sekä muut koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos määräys välttämättömänä pidettyyn henkilöstökoulutukseen osallistumista varten annetaan poikkeuksellisesti työntekijän vapaapäiväksi tai jos työaikamääräysten piirissä olevan työntekijän säännöllinen vuorokautinen tai viikoittainen työaikaa ylittyy koulutukseen osallistumisen vuoksi, työntekijälle suoritetaan 6 §:n 1 momentin pöytäkirjamerkintöjen mukaisesti koulutusaikakorvausta (pöytäkirjamerkintä 1 koskee työaikamääräysten piirissä olevia työntekijöitä ja pöytäkirjamerkintä 2 hengellisen työn viranhaltijoita ja seurakuntapappeja). Työaikakorvauksia välttämättömän koulutuksen ajalta ei suoriteta