Diakonian hiippakunnallinen neuvottelukunta aloittaa toimintansa18.9.2017 09:14

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli perusti 27.4.2017 pitämässään kokouksessa diakonian hiippakunnallisen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2017–31.12.2020.

Neuvottelukuntaan on kutsuttu edustajia seurakuntien diakoniatyöntekijöistä sekä tärkeimmistä yhteistyökumppaneista, joita ovat Aluehallintovirasto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, kuntien sosiaalitoimi sekä Itä-Suomen yliopisto.
Neuvottelukunnan tehtäviksi on määritelty:
1)      seurata diakonian toimintaympäristössä Kuopion hiippakunnan alueella tapahtuvia muutoksia,
2)      tukea ja kehittää hiippakunnan seurakuntien diakoniatyötä,
3)      tukea diakoniaa hoitavien työntekijöiden hengellistä elämää ja keskinäistä yhteyttä,
4)      vahvistaa seurakunnallisen diakonian verkostoitumista eri viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa,
5)      vastata hiippakunnallisten diakoniapäivien järjestämisestä ja
6)      tukea piispaa ja tuomiokapitulia diakoniaan liittyvissä kysymyksissä.
Neuvottelukunta aloitti työskentelynsä syyskuussa tutustumalla diakonian toimintaympäristöön eri näkökulmista. Tutustuimme Kuopion hiippakunnan diakoniatyöhön nyt ja tulevaisuudessa, tarkensimme neuvottelukunnan tehtäväksiantoa, sovimme toimintaperiaatteista ja toimintasuunnitelman luomisesta.
Puheenjohtajana pidän tärkeinä neuvottelukunnan toimintaperiaatteina osallisuuden vahvistamista, vuorovaikutteisuutta, yhteiskehittämistä sekä rohkeutta kokeilla ja innovoida. Diakonia tarkoittaa kristillistä auttamistyötä ja se kuuluu seurakunnalle ja jokaiselle jäsenelle. Kirkko ja sen diakoniatyö jatkuu organisaatiorakenteiden ulkopuolelle seurakuntalaisten kautta.
Tulemme pitämään kokouksia eri puolilla hiippakuntaa ja samalla järjestämään keskustelufoorumeita, joissa kuullaan alueelta nousevia tarpeita ja kehittämisideoita. Diakoniapäivien ohjelmaan sisällytämme osallistavia osuuksia. Kokouksia pidämme keskimäärin kolme-neljä kertaa vuodessa. Tiedotamme toiminnasta eri tavoin.
Kuopion hiippakunta on historiallisesti diakonian merkittävä kehittäjä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Diakonialla on vakiintunut asema seurakunnan toiminnassa. Se on seurakunnan yksi pakollisista tehtävistä. Diakonian työmuodoilla on paljon yhdyspintoja yhteiskunnan ja järjestöjen tarjoamiin palveluihin ja toimintoihin.
Ongelmat helposti kasautuvat ja ovat aikaisempaa kompleksisempia. Yhden ammattiryhmän tietotaito ja resurssit eivät useinkaan riitä. Tarvitaan monialaista ja moniammatillista yhteistyötä. Voidakseen tehdä hedelmällistä yhteistyötä, on tunnettava omat juurensa ja sidosryhmien tehtävät ja rooli. Omaa perustehtävää on myös kirkastettava. Sidosryhmäyhteistyö on yksi keskeinen neuvottelukunnan tehtävä seurakuntien diakoniatyön tukemisen rinnalla.
Itä- ja Pohjois-Suomen alueella riittää haasteita. Täällä on väkimäärään suhteutettuna huono-osaisuuden ja syrjäytymisen muotoja enemmän kuin muualla maassa. Väki vähenee ja ikääntyy. Palvelut karkaavat väestökeskuksiin. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot kasvattavat eriarvoisuutta. Huono-osaisuus on usein ylisukupolvista. Haasteena on, miten huono-osaisuuden kehityskulkuihin ja juurisyihin voitaisiin nykyistä paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa löytää apua.
Yhteiskunnan palvelurakenteiden muutos haastaa myös diakoniatyötä tarkistamaan toimintatapojaan. Sote- ja maakuntauudistus saattavat ravistella perinteisiä yhteistyösuhteita. Vuoden 2020 alusta 18 maakuntaa vastaa muun ohella sote palvelujen järjestämisestä. Myös valtion aluehallinto uudistuu. Mannersuomen kuusi aluehallintovirastoa (AVI) ja 15 ELY-keskusta sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) lakkaavat. Virastojen tehtävät jakautuvat pääosin perustettavaan uuteen valtakunnalliseen Lupa ja valvontavirastoon (Luova-virasto), maakuntiin sekä keskusvirastoihin. Uusi Luova-virasto aloittaa toimintansa poliittisesta päätöksestä riippuen vuoden 2019 tai 2020 alussa. Vaikka Luova-virasto on valtakunnallinen, on sillä toimipaikka jokaisessa 18 maakunnassa. Näin ollen alueellinen yhteistyö seurakuntien, hiippakunnan ja valtion aluehallinnon välillä jatkuu uusissakin rakenteissa. Virastoon tulee neljä toimialaa: sosiaali- ja terveysala; työsuojelu; opetus- ja kulttuuritoimi sekä ympäristötehtävät. Maistraattien organisoitumista selvitetään parhaillaan.
Suomi 100 juhlavuoden teemaa siteeraten, myös diakoniatyössä avainsana on yhdessä!
 
Sirkka Jakonen
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja
Puh. 0295 016 900
 


Kirjoitus liittyy aiheisiin: yhteisö yhteistyö seurakunta perustehtävä diakonia

Ilmoita asiattomasta kirjoituksesta tai kommentista.

Kommentoi kirjoitusta
*

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.